• Made with: Genuine Python snakeskin
  • Stones: Amethyst and Smokey Topaz
  • DKK: 1995,-
  • $: 280